Škola

Školski pano-2015/16.god.

Školski pano 2014/2015.godina

Treća osnovna škola Bugojno-šk. 2014/15

Školski godišnjak 1- 2014/2015.godina

Hayd u park 

folklor

dobre prakse u školama

Donacija računara

Treća osnovna škola Bugojno je ustanova za opće obavezno obrazovanje i odgoj građana BiH i temelj u razvoju ličnosti.Osnovna škola kroz odgojnu i općeobrazovnu funkciju uzrasta djece od 6 do 15 godina, od I do IX razreda , daje osnovu svakog daljeg obrazovanja.Upravo zbog toga  Godišnji program rada se temelji na generalnim društvenim zahtjevima , stavovima i opredjeljenjima naučnog razvoja, školskim praktičnim iskustvima, zakonskim propisima, pedagoškim standardima.Škola postoji da bi služila  humanosti,razvija uzajamno razumjevanje za svu djecu ,podučava  poštovanje života i ljudskih bića,podučava toleranciju i prihvatanje  stavova  i ponašanja koji se razlikuju od naših sopstvenih,razvija  osjećaj uzajamne odgovornosti , uči djecu da prevladaju egoizam, pomaže  djeci da razumiju da humanost jedino može napredovati uz pomoć ličnog napora  i aktivne  saradnje .

Cilj odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi je sticanje osnovnih znanja ,vještina  i navika ,kao i razvoj individualnih psihofizičkih sposobnosti ličnosti .Realizacija postavljenog cilja podrazumjeva  da učenik u toku osnovnog  odgoja i obrazovanja dostigne  individualni nivo spoznaje potreban za dalje obrazovanje  i osposobljavanja za život  i rad , a on se ostvaruje realizacijom zadataka:

–          Razvijanje sposobnosti komuniciranja sa ljudima putem govora, slušanja,čitanja i pisanja ;

–          Razvijanje sposobnosti  reprodukcije podataka ,primjene naučnih činjenica,analize i sinteze,

–          Razvijanje funkcionalnog znanja, razumjevanja sadržaja i zaključivanja,

–          Razvijanje mišljenja, razlikovanje bitnog od sporednog,

–          Razvijanje pozitivnih crta volje i karaktera,

–          Razvijanje moralnih vrijednosti za porodicu, školu i širu zajednicu,

–          Da odgaja u smislu lijepog ponašanja,

–          Odgaja u duhu patriotizma i potrebe za zajedničkim životom na trajnim historijskim ,kulturnim i vjerskim odrednicama Bosne i Hercegovine,

–          Razvoj sposobnosti da stvara i doživljava umjetničke vrijednosti.

 

Efikasnost i kvalitet odgojno –obrazovnog rada zavisi prije svega od kvaliteta obrazovanja , časova redovne nastave kao najorganizovanijeg vida rada sa učenicima.Prilikom organizovanja časova redovne nastave  neophodno je primjeniti savremene metode,oblike i načine rada.Efikasnost i kvalitet odgojno-obrazovnog rada zavisi prije svega od kvaliteta obrazovanje , časova redovne nastave kao  najorganizovanijeg vida rada sa učenicima.Prilikom organizovanja časova redovne nastave neophodno je primjeniti savremene metode, oblike i načine rada.Pored toga , ne smije se zaboraviti na provođenje inkluzije.Ona podrazumjeva maksimalno individualizirano prilagođavanje sadržaja i metoda rada svakom učeniku.U tome i jest njena vrijednost , jer kroz razvoj opće tolerancije prema  individualnim razlikama i potrebama  omogućava širenje spoznaja,obogaćivanje iskustva i razvoj čovječnosti. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanje odgovornosti.Ona uključuje kreativnost i različitost didaktičkog materijala i pristupa i učenje kroz suradnju.Time omogućava inventivno i efikasnije učenje pojedinaca.

Suština promjena kojima se teži u „Trećoj osnovnoj školi“ je da učitelji , nastavanici i obrazovni programi dolaze u drugi plan , dok sam učenik postaje središte nastavnog procesa.U tom procesu bitan je koordinirani rad i komunikacija učitelja , nastavnika ,stručnog osoblja , roditelja i samih učenika .Učeniku se tako ,uz obrazovanje, osigurava razvoj osobnosti te stjecanje znanja, vještina i iskustava potrebnih za svakodnevni život i socijalnu integraciju.

Ovakvim pristupom radu omogućuje se aktivno  učešće učenika čime učenik zaista postaje subjekat u radu .Pored organizacije časova redovne nastave  efikasnosti znatno doprinose i časovi  dopunske i dodatne nastave .U cilju postizanja boljih rezultata neophodno je organizovati časove slobodnih aktivnosti čime se postiže razvijanje sklonosti  stvaralačkih sposobnosti učenika,proširivanje njihovog znanja iz oblasti nauke, tehnike i umjetnosti,rekreacije,zabave kao i razvijanje smisla za društveni život i rad.

Organizovanjem društvene i kulturne  djelatnosti škole učenici se osposobljavaju za društveni život u užoj zajednici.Ova djelatnost će se realizovati putem kulturno-umjetničkih  priredbi,sportskih takmičenja,izložbi,obilježavanjem značajnih datuma, posjeta,ekskurzija.

Uspješnom suradnjom škole i porodice također se značajno doprinosi kvalitetnoj i efikasnoj realizaciji odgojno-obrazovnog procesa.Osnovni vidovi ove saradnje su međusobno informisanje kao i konsultativni rad(učešće roditelja u raznim vidovima aktivnosti škole).

Pedagoška služba škole svojim programima treba da doprinese što racionalnijem i kvalitetnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka.U tom kontekstu je neophodno kontinuirano pratiti realizaciju Godišnjeg plana i programa i istu analizirati (januar, juni,august).

U skladu sa gore navedenim ,urađena je SWOT analiza i određeni prioriteti rada za ovu šk. Godinu.Postavili smo i viziju škole :

„Zajedno do prepoznatljivosti „

To je dakle škola u kojoj su obezbjeđeni uslovi u kojima će se svi učenici uspješno pripremati za kvalitetniju integraciju u društvenu sredinu;tj. Škola u kojoj se radi na unapređenju kvaliteta nastave radi postizanja obostranog zadovoljstva u radu svih učenika i nastavnika .