Dokumenti

 

Vijeće roditelja, 16.02.2017.

 

 

 

 

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA TREĆA OSNOVNA ŠKOLA – BUGOJNO

Školska 2014/2015 godina

Ime i prezime                                       Razred                                             Telefon E-mail
1. Tiro Samira I₁                               062 360 782                                emintiro@gmail.com
2. Velić Ernada I₂                             061 620 153                              velicernada@hotmail.com
3. Muminović Samir II₁                 061 373 820                           samirmuminovic@yahoo.com
4. Fuka Amra II₂                             061 256 799                                 amra.fuka@yahoo.com
5. Karagić Muris III₁               030 258 738/061 771 559
6. Čaušević Enver III₂                   061 278 400
7. Ćurić Selma IV₁                          062 702 759                                selma_sajcin@hotmail.com
8. Mašetić Edina IV₂                      061 759 487                                 edinateamia@hotmail.com
9. Sarač Ehlimana V₁                     062 464 384                               ehlimanasarac@gmail.com
10. Učanbarlić Alma V₂                  062 649 827                                alma.u@hotmail.com
11. Kurbegović Emina VI₁              063 803 133                               ekurbegovic82@gmail.com
12. Čaušević Tidža VI₂                     061 743 297                                 tcausevic@gmail.com
13. Karadža Elvedina VII₁               062 325 548
14. Ramić Munevera VII₂                061 940 658                           muneveraramic@yahoo.com
15. Fazlibegović Merima VIII₁       063 273 645
16. Merdžanić Mehmed VIII₂         062 954 509                            mex2002@live.com
17. Vuković Damir Nastavnik          063 409 724                           dadohani@hotmail.com
18. Muratspahić Šeherzada Nastavnik 060 300 7109
19. Đugum Salko Nastavnik           061 341 248
20. Bećirović Ziba Direktor            030 251 701                              trosjaklic@hotmail.com
21. Džanan Šejla Pedagog                 061 143 797                            sejladzanan@hotmail.co